Izvještaj o upravljanju okolišem u 2014.

Sustav upravljanja okolišem kao dio integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem u potpunosti je dokumentiran i implementiran. Tijekom 2014. godine nisu zabilježeni incidenti ili izvanredne situacije situacija vezano uz upravljanje okolišem. Kako bi se provjerila spremnost i odziv na izvanredne situacije tijekom 2014. godine provedene su simulacije izvanredne situacije koja je potvrdila spremnost radnika i ostalih zainteresiranih strana koje trebaju biti uključene u rješavanje nastale izvanredne situacije. Obzirom na veličinu i količinu objekata, za naredna razdoblja planira se povećati broj simulacija izvanrednih situacija.

U tijeku je planiranje provedbe internog audita u travnju 2015. godine koji će obuhvatiti upravljanje okolišem u punom opsegu.

Interni audit sustava odrađen je početkom 2014.g. a rezultati su pokazali određeni broj nesukladnosti. Za nesukladnosti sa internog audita pokrenete su radnje za otklanjanje nedostataka.

Izvršena je ponovna ocjena aspekata okoliša, zbog novonastalih promjena u radu društva.

Ciljevi za 2014. godinu definirani su i odobreni od strane uprave te su dokumentirane aktivnosti, rokovi i odgovorne osobe za provođenje ciljeva kroz akcijske planove.

Za cilj koji definira postavljanje fotonaponskih elektrana na 6 objekata u sastavu grupe, cilj je ispunjen, tijekom 2014.g. puštene su u rad i preostale 2 solarne elektrane.

Za cilj koji zamjenu starih obrazaca pratećih listova radnje su u potpunosti odrađene te se novi obrasci nalaze u upotrebi.

Za cilj čiji zadatak usklađenje sa zakonskim propisom (kvaliteta otpadne vode kampa Slatina) isti se prolongira za 2015.g. obzirom da se isti nije riješio tijekom 2014.

Cilj koji je imao postignuće smanjenja potrošnje vode je djelomično ostvaren i isti se prolongira za daljnje razdoblje (2015.g.).

Nadzorni audit SGS-a proveden je 06 i 04.05.2014. godine.

Redovito se provode nadzori nad značajnim aspektima okoliša što se ocjenjuje kao zadovoljavajuće (vidi izvještaj o kontroli značajnih aspekata okoliša).

O značajnim aspektima okoliša komuniciramo sa javnosti putem Internet stranice, objavom ključnih dijelova izvještaja, a vezano uz značajne aspekte okoliša.

Izvještaj izradio: Željko Opačić

Datum: 09.04.2015.