Utjecaj na okoliš 2008.

Rezultati upravljanja okolišem ocijenjeni su na temelju popisa usklađenosti sa zakonskim zahtjevima, izvještaja o nalazima inspekcijskih tijela, izvještaja o unutrašnjem auditu, izvještaja o realizaciji plana kontrole s aspekta okoliša te izvještaja o upravljanju okolišem.

Akcijski planovi odrađeni u 2008. u cilju smanjenja nepovoljnih utjecaja na okoliš su provedeni, što je dalo pozitivne efekte kod mjerenja kvalitete morske vode na plažama (100% odgovarajuće analize), mjerenja emisija otpadnih plinova iz uređaja za loženje (92% odgovarajuće analize), mjerenja kvalitete bazenskih voda i mjerenje kvalitete otpadnih voda (36,6% odgovarajuće analize).

Rezultati predmetnih mjerenja pokazali su tendenciju porasta odgovarajućih analiza osim za mjerenje otpadnih voda gdje je rast odgovarajućih analiza minimalan (3%). S obzirom da je razrađen akcijski plan u svrhu postizanja sukladnosti s zakonskim parametrima (završena investicija ugradnje odvajača masnoća Borik, Bellevue, Dijana i investicije ugradnje odvajača ulja u Alhambra, Dijana, Bellevue, Helios , Bianca) za očekivati je da će se u sezoni 2009. poboljšati kvaliteta analiza otpadne vode.

Značajne su aktivnosti odrađene u selektiranom prikupljanju otpada.

Međutim, specifičnosti otoka otežavaju i poskupljuju prikupljanje takvog otpada, javno komunalno poduzeće se ne bavi selektiranim prikupljanjem otpada tako da ovisimo o privatnim inicijativama, što nam ne pruža zadovoljavajuću sigurnost.

Kako bi dugoročno mogli nastaviti i poboljšati aktivnosti u selektiranom prikupljanju otpada ulažemo puno napora u pronalaženju adekvatnog partnera, te poticanju javno komunalnog poduzeća da čim prije preuzme značajniju ulogu u istome.

Interni audit sustava odrađen je početkom 2009.g. a rezultati su pokazali veliki broj nesukladnosti. To možemo pripisati neodgovarajuće uspostavljenoj kontroli, putem predviđenih obrazaca, koji su dužni voditi voditelji radnih grupa – šefovi u sklopu izvođenja redovitih poslova. To će se ispraviti načelno na način da će jedna osoba na nivou tvrtke ili zone vršiti kontrolu aspekata okoliša prema planu kontrole.

Za ostale nesukladnosti s internog audita pokrenute su određene radnje za otklanjanje nedostataka. Također je potrebna neprestana edukacija radnika i menadžmenta o aspektima okoliša i važnosti očuvanja prirodnih resursa.

Iako u akcijskim planovima nije bilo predviđeno, odrađena su dva velika zahvata u racionalizaciji potrošnje energije, kao i smanjenju emisija štetnih plinova:

Kod rekonstrukcije hotela Aurora i Vespera zamijenjena je kotlovnica na lož ulje sa kotlovnicom na plin, a u hotelu Vespera ugrađeni su i solarni kolektori za grijanje vode.

U Zoni – Jadranka trgovina – ugrađena je plinska kotlovnica u kombinaciji sa solarnim kolektorima za grijanje i grijanje vode, čime se zimi ne pali kotlovnica u praoni rublja.

U toku 2008. dogovoreno je sa HEP ESCO snimak energetskog stanja u kampovima, te u 2009. očekujemo njihov prijedlog projekta kojim bi sustav poboljšali.

Isto tako održane su radionice kao primijeniti sustav „Čistije proizvodnje“ u suradnji sa Centrom za čišću proizvodnju Sveučilišta u Rijeci, naučeno na radionicama primijenjivat će se u 2009.

Jedna od ključnih sastavnica misije i vizije Jadranka grupe je zdravi život, a to je nemoguće ostvariti bez čistog, sigurnog i zdravog okoliša. Zbog toga je potrebno intenzivno nastaviti na realizaciji pokrenutih akcijskih planova kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi upravljanja okolišem. U slučaju nedostatka resursa, bilo ljudskih, materijalnih ili financijskih, ili pojave drugog razloga kašnjenja s realizacijom planova, odgovorna osoba treba o tome bez odgode pisano obavijestiti upravu.

Prioritet treba dati poboljšanju svijesti o zaštiti okoliša te realizaciji sljedećih dijelova akcijskih planova:

  • povećanju udjela odvojenog sakupljanja otpada u cijeloj grupi: metal, nepovratna plastična i staklena ambalaža
  • izgradnja separatora po kotlovnicama hotela i kuhinja za objekte: hotel Punta
  • izgradnja uređaja za pročišćavanje u kampu Baldarin.

Predsjednik Uprave Jadranke d.d.
Darin Lekić