Utjecaj na okoliš 2009.

Kontrola aspekata okoliša provodi se prema planu kontrole PL-UKOS.55 Plan kontrole aspekata okoliša. Ovaj plan kontrole utvrđuje način provođenja nadzora nad aspektima okoliša vezano za sve lokacije Jadranka grupe.

Kroz 2009.g. izvršili smo mjerenja:

  • Mjerenje kvalitete morske vode na plažama (100% odgovarajuće analize)
  • Mjerenje kvalitete otpadnih voda (80% odgovarajuće analize)

Mjerenje kvalitete dimnih plinova iz stacionarnih izvora nije izvedeno tijekom 2009.g.

Rezultati predmetnih mjerenja pokazali su tendenciju porasta odgovarajućih analiza. To se pogotovo odnosi na mjerenje kvalitete otpadnih voda gdje je rast odgovarajućih analiza znatan (povećanje za 46,6%). Velik postotak odgovarajućih analiza otpadnih voda pripisujemo završetku ciklusa investicija u vodne građevine (izgradnja i rekonstrukcija odvajača masti i ulja) kao i odgovarajućem održavanju takvih građevina (čišćenje odvajača).

Za ukupno odgovarajući broj analiza otpadne vode postići će se završetkom izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u kampu Baldarin i izgradnjom tlačno gravitacijskog sustava odvodnje u kampu Slatina.

Rezultati kontrole pokazali su, na određenim lokacijama, neažurirano vođenje dokumentacije o otpadu (nepostojanje odgovarajućih pratećih listova o obradi otpada – plavi listovi). U tu svrhu kontaktirane su ovlaštene tvrtke za sakupljanje otpada da dostave traženu dokumentaciju.

Također se pojavila potreba za revidiranjem plana kontrole zbog pojave uređaja (rashladni uređaji sa količinom aktivne tvari većom od 3 kg) za koje je potrebno kontrolirati zapisnike o servisu (kontrola količine aktivne tvari), učestalije kontrole rada vodnih građevina sukladno praksi javnog komunalnog poduzeća (tlačne fekalne stanice) i održavanje uređaja za proizvodnju toplinske energije (kotlovi i dimnjaci).

Ostale aktivnosti definirane Planom kontrole provode se sukladno definiranom planu kontrole.

Uspostavljeni sustav upravljanja kvalitetom i okolišem pokazao je zadovoljavajuće ponašanje radnika, menadžmenta kao i trećih osoba koje bi za posljedicu moglo imati negativan utjecaj na okoliš.

Za istaknuti je da tijekom 2009.g. nije zabilježen niti jedan incident koji bi imao negativan utjecaj na okoliš.

Interni audit sustava odrađen je početkom 2009.g. a rezultati su pokazali određeni broj nesukladnosti. Za nesukladnosti sa internog audita pokrenete su određene radnje za otklanjanje nedostataka.

Prilikom nadzornog audita certifikacijske kuće nisu uočene nesukladnosti već je uočeno više zapažanja kao i prijedloga za poboljšanje sustava. Za sva zapažanja sa certifikacijskog audita, pokrenete su određene radnje za otklanjanje nedostataka.

Tijekom 2009.g. završilo se za izgradnjom predtretmana otpadnih voda kao i rekonstrukcijom postojećih predtretmana otpadnih voda što je za posljedicu imalo poboljšanje kvalitete otpadnih voda i time uštedu određenih financijskih sredstava za plaćanje onečišćenja okoliša

Krajem 2009. započelo se sa izgradnjom novih objekata (nova pekara - slastičarna), čime su se pojavili novi aspekti okoliša i potreba za ponovnom ocjenom aspekata okoliša.

Za značajne aspekte okoliša definiran je nadzor i mjerenje kao i akcije za poboljšanja kroz koje će se nepovoljni utjecaj tih aspekata nastojati svesti na minimum.

Gospodarenje otpadom (razvrstavanje otpada i količine istog) izvedeno je u zadovoljavajućem obimu, za istaknuti je rješavanje problema sakupljanja pojedine vrste otpada (kartona, papira, tonera i otpadnog jestivog ulja) jer je prijašnji sakupljač otkazao suradnju pa se pristupilo pronalaženju drugih ovlaštenih sakupljača otpada koji bi mogli u odgovarajućem obimu prihvatiti i adekvatno zbrinuti navedeni otpad.

Također se, kroz redovite kontrole, izvršava neprestana edukacija radnika i menadžmenta o aspektima okoliša i važnosti očuvanja prirodnih resursa (ponašanje radnika, energija i sl.).

Na početku 2010.g proveli smo vježbu u slučaju izvanredne situacije (požar u hotelu) gdje je potvrđena zadovoljavajuća spremnost. U sklopu provjere implementacije sustava upravljanja okoliše integriranog u sustav upravljanja kvalitetom i okolišem napravljena je simulacija izvanredne situacije.

Ista je izvršena je u hotelu Aurora, a provjeravan je način postupanja u slučaju izbijanja požara u sobama hotela. Vježba je napravljena dana 25.06.2009. godine u 11 sati ujutro. Osigurana je brza reakcija radnika. Svi prisutni radnici postupili su u skladu sa planom postupanja u izvanrednim situacijama za požar i planom evakuacije i spašavanja u slučaju požara i eksplozije. U simulaciji izvanredne situacije sudjelovali su voditelj okoliša, direktor hotela te ostalo osoblje zatečeno u hotelu na dan provođenja simulacije.

Evakuacija gostiju hotela izvršena prema planu evakuacije. Nakon provedene simulacije, osigurali smo da se nastali otpad zbrine na način propisan radnom uputom za zbrinjavanje otpada. Provedena simulacija pokazala je da su radnici hotela Aurora spremni za brzu reakciju u slučaju pojave požara u hotelskoj sobi.

IZVJEŠTAJ O NALAZIMA INSPEKCIJSKIH TIJELA U VEZI OKOLIŠA

Inspekcijski pregled od strane vodoprivredne inspekcije izvršen je u 2009 .g. kroz jedan dolazak na lokaciji kampova (kamp Čikat, kamp Slatina, kamp Bijar, kamp Baldarin), hotela (Bellevue, Alhambra i Augusta i praona rublja) i trgovine (skladišno servisna zona).

Vodopravni inspektor na lokaciji kampova je utvrdio ispunjavanje obveza prethodnog rješenja. Obzirom na neodgovarajući kvalitetu otpadne vode vodopravni inspektor izdao je nova rješenja o usklađivanju djelatnosti.

Na lokaciji trgovine vodopravni inspektor utvrđeno je neispunjavanje obveza iz dozvolbenog naloga te je sukladno tome izdao rješenje o izgradnji istog.

Za navedene nalaze pokrenute su aktivnost te će se definirati ciljevi i izraditi programi postignuća cilja (akcijski planovi).

Na lokaciji hotela vodopravni inspektor utvrdio je ispunjavanje obveza prethodnog izdanog rješenja. Obzirom da je kvaliteta otpadnih voda na lokaciji hotela zadovoljavajuće nisu izdane nikakve dodatne radnje za usklađivanje djelatnosti.

U 2009.g. izvršen je inspekcijski pregled od strane sanitarne inspekcije na lokaciji hotela (Punta, Aurora, Vespera i Bellevue). Pri tome je utvrđena količina kemikalija utrošenih za dezinfekciju bazenske vode. Nalaz sanitarne inspekcije upućuje na sukladnost te nisu izdana dodatna rješenja.

Inspekcija zaštite okoliša nije izvršila nadzor u Jadranka grupi u 2009.g.

Jedna od ključnih sastavnica misije i vizije Jadranka grupe je zdravi život , a to je nemoguće ostvariti bez čistog, sigurnog i zdravog okoliša. Zbog toga je potrebno intenzivno nastaviti na realizaciji pokrenutih akcijskih planova kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi upravljanja okolišem. U slučaju nedostatka resursa, bilo ljudskih, materijalnih ili financijskih, ili pojave drugog razloga kašnjenja s realizacijom planova, odgovorna osoba treba o tome bez odgode pisano obavijestiti upravu.

Prioritet treba dati poboljšanju svijesti o zaštiti okoliša te realizaciji sljedećih dijelova akcijskih planova:

  • povećanju udjela odvojenog sakupljanja otpada u cijeloj grupi : metal, nepovratna plastična i staklena ambalaža
  • završetak izgradnje uređaja za pročišćavanje u kampu Baldarin

Predsjednik Uprave Jadranke d.d.
Darin Lekić