Utjecaj na okoliš 2010.

Kontrola aspekata okoliša provodi se prema planu kontrole PL-UKOS.55 Plan kontrole aspekata okoliša. Ovaj plan kontrole utvrđuje način provođenja nadzora nad aspektima okoliša vezano za sve lokacije Jadranka grupe.

Kroz 2010.g. izvršili smo mjerenja:

  • Mjerenje kvalitete morske vode na plažama (100% odgovarajuće analize)
  • Mjerenje kvalitete otpadnih voda (80% odgovarajuće analize)
  • Mjerenje kvalitete dimnih plinova iz stacionarnih izvora (100% odgovarajuće analize)

Rezultati predmetnih mjerenja pokazali su tendenciju stagnacije u odnosu na prethodnu godinu što se ocjenjuje kao zadovoljavajuće iako se teži još boljim analizama otpadnih voda te su za isto poduzete dodatne mjere.

Za ukupno odgovarajući broj analiza otpadne vode postići će se završetkom izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u kampu Baldarin i izgradnjom tlačno gravitacijskog sustava odvodnje u kampu Slatina.

Unatoč naporima da se riješi problem povrata «plavih listova» i dalje ovlašteni sakupljač komunalnog otpada ne dostavlja predmetnu dokumentaciju.

Također se pojavila potreba za revidiranjem radnih uputa za postupanje sa otpadom zbog pojave određenih vrsta otpada (metalni otpad, električni i elektronski otpad, plastični otpad – plastične folije i vrećice) koje se mogu lakše odvojiti i koje sakupljači odvoze bez naknade.

Ostale aktivnosti kontrola nisu se provodile u zadovoljavajućem obimu (trgovina, djelomično hoteli) zbog određenih propusta u kontrolama. Imenovanje osoba koje će kontrole provoditi riješio se predmetni problem i iste će se provoditi tijekom 2011.g.

Navedeni nedostaci uočeni su i internim auditom te su nalazi okarakterizirani kao nesukladnost. Iz tog razloga u idućem periodu od 30 dana provesti će se niz edukacija svih radnika o važnosti provođenja svih mjera upravljanja definiranih radnim uputama sustava te će se uspostaviti kompletan nadzor sukladno planu kontrole za aspekte okoliša. Ocjenjuje se da su ovi propusti u sustavu rezultat nedostatka ljudskih resursa ali i propusta pružatelja usluga odvoza i zbrinjavanja otpada. Vezano uz zadnje navedeno, dodatna pozornost posvetit će se komunikaciji sa svim zainteresiranim stranama po pitanju zbrinjavanja otpada. Očekuje se hitno rješenje svih uočenih nesukladnosti te uklanjanje uzroka do recertifikacijskog audita.

Navedeni revidirani dokumenti bit će distribuirani na sve lokacije uz edukaciju radnika vezano za primjenu dokumenata.

Uspostavljeni sustav upravljanja kvalitetom i okolišem pokazao je zadovoljavajuće ponašanje radnika, menadžmenta kao i trećih osoba koje bi za posljedicu moglo imati negativan utjecaj na okoliš.

Za istaknuti je da tijekom 2010.g. nije zabilježen niti jedan incident koji bi imao negativan utjecaj na okoliš.

Interni audit sustava odrađen je početkom 2010.g. a rezultati su pokazali određeni broj nesukladnosti. Za nesukladnosti sa internog audita pokrenete su radnje za otklanjanje nedostataka.

Prilikom nadzornog audita certifikacijske kuće nisu uočene nesukladnosti već je uočeno više zapažanja kao i prijedloga za poboljšanje sustava. Za sva zapažanja sa certifikacijskog audita, pokrenete su radnje za otklanjanje nedostataka.

Tijekom 2010.g. završilo se za izgradnjom dijela sustava oborinske i fekalne odvodnje otpadnih voda i izgradnjom nove pekare i slastičarne u skladišno servisnoj zoni. Završetak izgradnje oborinsko fekalne kanalizacije ujedno je bila i obaveza prema dozvolbenom nalogu i rješenju vodopravne inspekcije. Za kamp Baldarin je ishodovana potrebna dokumentacija (potvrda glavnog projekta) uređaja za pročišćavanje otpadnih voda čija se izgradnja I faze očekuje do početka sezone 2011.

Za Kamp Slatinu u tijeku 2010.g. izradila se idejna dokumentacija tlačno gravitacijskog cjevovoda (dio instalacije izvan obuhvata kampa) i ista je predana u Ured državne uprave za ishodovanje lokacijske dozvole. Izrada dokumentacije dijela kanalizacije unutar kampa očekuje se tijekom 2011.g. U kampu Čikat izvela se sanacija dijela cjevovoda fekalne odvodnje. Cjelokupna sanacija sustava odvodnje u kampu Čikat očekuje se tijekom 2011.g.

Za značajne aspekte okoliša definiran je nadzor i mjerenje kao i akcije za poboljšanja kroz koje će se nepovoljni utjecaj tih aspekata nastojati svesti na minimum.

Zbog propusta u organizaciji kontrola, iste se nisu provodile za područje trgovine i djelomično u hotelima. Kako bi riješili predmetni problem, uprave poduzeća imenovale su osobe koje će provoditi kontrole i iste su se počele provoditi.

Gospodarenje otpadom (razvrstavanje otpada i količine istog) izvedeno je u zadovoljavajućem obimu, započelo se sa odvojenim sakupljanjem plastičnog (plastične folije i vrećice) metalnog i električnog/elektronskog otpada.

Tijekom 2010.g proveli smo vježbu u slučaju izvanredne situacije (požar u kampu) gdje je potvrđena zadovoljavajuća spremnost.

U sklopu provjere implementacije sustava upravljanja okolišem integriranog u sustav upravljanja kvalitetom i okolišem napravljena je simulacija izvanredne situacije.

Simulacija izvanredne situacije izvršena je u objektu kamp Čikat a provjeravan je način postupanja u slučaju izbijanja požara. Vježba je napravljena dana 25.06.2010. godine u 11 sati. Osigurana je brza reakcija radnika. Svi prisutni radnici postupili su u skladu sa planom postupanja u izvanrednim situacijama za požar i planom evakuacije i spašavanja u slučaju požara i eksplozije. U simulaciji izvanredne situacije sudjelovali su voditelj okoliša (stručnjak ZNR) direktor kampa te ostalo osoblje zatečeno u kampu na dan provođenja simulacije.

Evakuacija gostiju kampa izvršena prema planu evakuacije. Nakon provedene simulacije osigurali smo da se nastali otpad zbrine na način propisan radnom uputom za zbrinjavanje otpada. Obzirom da je simulacijom planirano da se požar proširio izvan obuhvata kampa («preskočio» na okolnu šumu) izvješćena su JVP Mali Lošinj, Policija i sredstva javnog oglašavanja (lokalna radio postaja). Provedena simulacija pokazala je da su radnici kampa Čikat spremni za brzu reakciju u slučaju pojave požara u kampu.

IZVJEŠTAJ O NALAZIMA INSPEKCIJSKIH TIJELA U VEZI OKOLIŠA

Inspekcijski pregled od strane vodoprivredne inspekcije izvršen je u 2010 .g. kroz jedan dolazak na lokaciji kampova (kamp Čikat, kamp Slatina, kamp Bijar, kamp Baldarin) i trgovine (skladišno servisna zona).

Vodopravni inspektor na lokaciji kampova je utvrdio ispunjavanje obveza prethodnog rješenja. Također, utvrdio je odgovarajuću dinamiku izvođenja radova na sanaciji kanalizacije u kampu Čikat i dinamiku ishodovanja dokumentacije i dozvola za gradnju pročiščivaća otpadnih voda u kampu Baldarin i dinamiku ishodovanja dokumentacije i dozvola za gradnju tlačno-gravitacijskog voda u kampu Slatina

Na lokaciji trgovine vodopravni inspektor utvrdio je djelomično ispunjavanje obveza iz dozvolbenog naloga/rješenja te je sukladno tome, u vremenskom periodu, tražio dostavljanje očitanja projektanta i nadzora u svezi izvedenog zahvata rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje nove pekare i slastičarne i sustava odvodnje na parkiralištu diskonta.

Na lokaciji hotela u 2010 nije izvršena vodopravna inspekcija.

U 2010.g. nije izvršen inspekcijski pregled od strane sanitarne inspekcije.

Inspekcija zaštite okoliše nije izvršila nadzor u Jadranka grupi u 2010.g.

Predsjednik Uprave Jadranke d.d.
Sanjin Šolić