18.07.2018.

POZIV za Glavnu skupštinu društva Jadranka d.d. Mali Lošinj

Na temelju čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i čl. 37. Statuta društva JADRANKA dioničko društvo, hoteli i trgovina, Mali Lošinj (Grad Mali Lošinj), Dražica 1, OIB: 70741052040 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava upućuje dioničarima Društva

 

                 

 

P  O  Z  I  V

ZA GLAVNU SKUPŠTINU

DRUŠTVA JADRANKA D.D. MALI LOŠINJ

 

 

            I.   Glavna skupština društva JADRANKA dioničko društvo, hoteli i trgovina, Mali Lošinj, Dražica 1 (u nastavku: Društvo), održati će se dana 30. kolovoza 2018. godine u kongresnoj dvorani hotela BELLEVUE u Malom Lošinju s početkom u 12,00 sati.

 

            II.  Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći dnevni red:

 

1. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva

2. Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja

    poslovanja Društva

3. Obavijest o godišnjim financijskim izvješćima za poslovnu 2017. godinu i izvješću revizora  

    Društva koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor

4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2017. godini

5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva kojom se odobrava njen rad u 2017. godini

6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 

    2017. godini

7. Odluka o imenovanju revizora za 2018. godinu

8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva

 

            III.  Prijedlozi odluka uprave i nadzornog odbora uz točke dnevnog reda koje se objavljuju:

 

Ad.1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva.

 

Ad.2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva.

 

Ad.4. Donosi se Odluka o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2017. godini koja glasi:

I.                    Gubitak društva ostvaren u poslovnoj 2017. godini, nakon oporezivanja, u iznosu od 17.926.373,92  kn pokriva se iz zadržane dobiti.

 

Ad.5. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobra­va njen rad u 2017. godini.

 

Ad.6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2017. godini.

 

Ad.7. Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., Zagreb, ZagrebTower, Radnička cesta 80.

 

Ad.8. Nadzorni odbor, sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlaže da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„I. U Nadzorni odbor JADRANKE d.d. Mali Lošinj, biraju se sljedeći članovi:

 

1.         Krešimir Filipović, OIB: 84134125264, Rusija, Moskva, 2 Tverskaya, Yamskaya Dom 10;

2.         Krešimir Čemerika, OIB: 91370449495, Zagreb, Južna obala VII. 15;

3.         Mario Petrović, OIB: 64686991310, Zagreb, Poljačak 25;

4.         Borislav Škegro, OIB: 10220843318, Zagreb, Bukovac Gornji 110/B

 

II. Mandat članovima Nadzornog odbora navedenima u točki I. ove odluke počinje nakon okončanja ove Glavne skupštine, a biraju se na vrijeme od četiri godine, s tim da njihov mandat prestaje zaključenjem Glavne skupštine koja odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za posljednju poslovnu godinu njihovog mandata.

 

III. Temeljem članka 281. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima navode se i podaci o članstvu članova Nadzornog odbora u nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava te drugim nadzornim tijelima u zemlji i u inozemstvu:

 

- Krešimir Filipović, u trenutku objave ovog Poziva, osim članstva u Nadzornom odboru ovog Društva, nije član Nadzornog odbora u nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava te drugim nadzornim tijelima u zemlji i u inozemstvu;

 

- Krešimir Čemerika je, u trenutku objave ovog Poziva, osim članstva u Nadzornom odboru ovog Društva: direktor društva FINMAT SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb, Južna obala VII. 15, direktor društva BETA ULAGANJA d.o.o., Zagreb, Ratkajev prolaz 8, član nadzornog odbora u društvu JADRANKA HOTELI d.o.o., Mali Lošinj, Dražica 1, član uprave društva ACQUAINT d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 d;

 

- Mario Petrović je, u trenutku objave ovog Poziva, osim članstva u Nadzornom odboru ovog Društva: direktor društva MILLENIUM PROMOCIJA d.o.o., Zagreb, Planinska 2, direktor društva VIZUAL, Zagreb, Planinska 2, član uprave društva ACQUAINT d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 d;

 

- Borislav Škegro je, u trenutku objave ovog Poziva, osim članstva u Nadzornom odboru ovog Društva: predsjednik nadzornog odbora društva Drvna industrija SPAČVA dioničko društvo, Vinkovci, Duga 181, predsjednik nadzornog odbora društva  QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/d, direktor u društvu AEQUITAS UPRAVLJANJE d.o.o. za usluge, Zagreb, Ilica 1 A, predsjednik nadzornog odbora u društvu Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Veliko Trgovišće, Ulica dr. Stanka Pinjuh 16.

 

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

 

 

            IV.  Materijali koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, obrazac prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine, obrazac punomoći, te podaci o ukupnom broju dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu društva, u  Službi PIP,  radnim danom, od ponedjeljka do petka i to od 10.00 do 14.00 sati, počev od objave sazivanja Glavne skupštine.

 

            V. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su pisano, najkasnije šestog dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. do uključivo 23.8.2018. godine Upravi društva prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Dan održavanja skupštine i dan prispijeća prijave ne uračunavaju se u taj rok.

            Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru mjerodavno je stanje na računu vrijednosnih papira otvorenom u SKDD d.d. na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 9.8.2018. godine, o kojem datumu će Uprava Društva obavijestiti Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, kako bi se utvrdio popis vlasnika računa s vlasničkim pozicijama temeljem kojih se ostvaruju glasačka prava na skupštini.

            Ako dioničara ili više dioničara na Glavnoj skupštini zastupa puno­moćnik uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini podnesenu u gore navedenom roku prilaže se pisana punomoć za zastupanje, u skladu s odredbama Statuta Društva, ukoliko  punomoć već nije pohran­jena u Društvu. Preslik potpisane punomoći može se Društvu dostaviti i elektroničkim putem na adresu: pravna-sluzba@jadranka.hr.

            Pisana punomoć mora sadržavati naznaku dioničara koji izdaje punomoć i punomoćnika, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže, ovlaštenje punomoćniku da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći, potpis dioničara koji izdaje punomoć.

            Prijava se podnosi upravi Društva u sjedištu društva, radnim danom od 08.00 do 14.00 sati.

            Dioničar odnosno punomoćnik dioničara mora u prijavi, uz svoje osobne podatke navesti broj i nominalni iznos dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine.

            Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini moraju (ukoliko isti nije pohranjen u Društvu) dostaviti izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

            Dioničar ili punomoćnik dioničara koji ne ispunjava prethodno navedene uvjete za sudjelovanje u radu Glavne skupštine ne može sudjelovati u njenom radu.

            Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora zaprimiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

            Protuprijedlozi dioničara prijedlozima odluka Uprave i/ili Nadzornog odbora, odnosno protuprijedlozi o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva,  uz navođenje njihova imena, prezimena i obrazloženja, trebaju biti zaprimljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća protuprijedloga Društvu.

            Uprava Društva obvezna je na Glavnoj skupštini svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti samo u slučajevima izrijekom utvrđenim Zakonom o trgovačkim društvima.

 

                                   

                                                                                                                        JADRANKA d.d.